વિકાસની વાત

અમદાવાદ, વડોદરા-સુરત સહિત છ મહાનગરપાલિકાની હદમાં વધારો, જાણો ક્યાં ગામ હવે કોર્પોરેશનમાં સમાયા ?

6.46Kviews

રાજ્યમાં વર્ષના અંતે મહાનગર પાલિકાઓની ચૂંટણી આવી રહી છે, ત્યારે રાજ્યની તમામ મહાનગર પાલિકામાં નવું સીમાંકન કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, ભાવનગર, રાજકોટ અને ગાંધીનગરની હદ વિસ્તારમાં વધારો કરતું નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

  • અમદાવાદ મહાનગર પાલિકામાં એક નગરપાલિકા અને 7 ગામ,
  • ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકામાં 1 નગરપાલિકા,
  • વડોદરા મહાનગર પાલિકામાં 7 ગામ,
  • સુરત મહાનગર પાલિકામાં 2 નગરપાલિકા અને 27 ગ્રામ પંચાયત,
  • રાજકોટ મહાનગર પાલિકામાં 4 ગ્રામ પંચાયત,
  • ભાવનગર મહાનગર પાલિકામાં 1 ગ્રામપંચાયત

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની હદમાં બોપલ-ઘુમા,ચીલોડા-નરોડા,કઠવાડા, ખોરજ, ખોડિયાર, સનાથલ, વિસલપુર, અસલાલી, ગેરતપુર, બિલસિયા, રણાસણનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં વડોદરા ગ્રામ્યના 7 ગામનો સમાવેશ કર્યો છે. જેમાં ભાયલી, સેવાસી, વેમાલી, બિલ, કરોડિયા, ઉંડેરા અને વડદલાનો સમાવેશ થાય છે.

ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકામાં…

  • પેથાપુર, કુડાસણ, રાયસણ, રાંદેસણ, સરગાસણ, કોબા, વાસણા  હડમાટિયા, વાવોલ, કોલવડા, પોર, અંબાપુર, અમિયાપુર, ભાટ, સુઘડ, ઝુંડાલ ખોરજ, કોટેશ્વર, નભોઈ અને રાંધેજાનો ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકામાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
  • તેમજ ગુડામાં આવતા તારાપુર, ઉવારસદ, ધોળાકુવા, ઈન્દ્રોડા, લવારપુર,શાહપુર, બસાણ ગામના કેટલાક વિસ્તારોને પણ ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકામાં સમાવવામાં આવ્યા છે .
  • રાજકોટ અને ભાવનગર મહાપાલિકામાં સમાવાયેલા વિસ્તારો
  • જ્યારે રાજકોટ મહાનગર પાલિકામાં મોટામવા, મુંજકા, ઘંટેશ્વર અને માધાપરનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. તેમજ ભાવનગર મહાનગર પાલિકામાં અધેવાડા ગ્રામ પંચાયતનો સમાવેશ કર્યો

Leave a Response

error: Content is protected !!