રાજનીતિ

CM રૂપાણીએ વિવિધ મહેસૂલી સેવાઓને ઈ-ગર્વનન્સના માધ્યમ વડે કરી ઓનલાઈન,જાણો શું થશે ફાયદાઓ

93views

મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા મહેસૂલી સેવાઓ વધુ ઝડપી, સરળ અને પારદર્શક બને તે માટે છેલ્લા બે વર્ષ કરતા પણ ઓછા સમયમાં મહેસૂલ વિભાગમાં એક પછી એક સુધારાઓ સાથે વિવિધ મહેસૂલી સેવાઓને ઈ-ગર્વનન્સના માધ્યમ વડે ઓનલાઈન કરી રહ્યાં છે. જેના થકી નાગરિકોને મહેસૂલ વિભાગની સેવાનાં લાભો સરળતાથી અને ઝડપથી મળી રહ્યાં છે. રૂપાણી સરકાર દ્વારા છેલ્લાં બે વર્ષમાં બિનખેતીની કાર્યપદ્ધતિમાં ધરખમ સુધારા કરવામાં આવ્યા છે. જે અંતર્ગત હાલમાં ઓનલાઈન બિનખેતી પરવાનગીની અરજીનો સૈદ્ધાંતિક સ્વીકાર થતા અરજદારને નાણાં ભરવા અંગેની જાણ ઈ-મેઈલથી કરવામાં આવે છે. આ નાણાંનું ઓનલાઈન પેમેન્ટ તથા ટ્રેઝરી દ્વારા ખરાઈનો મેસેજ આવ્યા બાદ અરજદારને બિનખેતી પરવાનગીનો હુકમ આપવામાં આવે છે. આ કાર્યપદ્ધતિમાં સુધારો કરાતા, અરજદારને ઈન્ટીમેશન લેટરની સાથે એન.એ. પરવાનગીની પ્રોવિઝનલ મંજૂરી અંગેનો પત્ર પણ ઈ-મેઈલથી મોકલવામાં આવશે.

હાલમાં જમીન અંગેની વિવિધ પરવાનગી મેળવવાની અરજી મંજૂર કરવાની કાર્યવાહી દરમિયાન જરૂરીયાતનાં કિસ્સામાં અરજદાર ખેડૂત ખાતેદાર છે કે કેમ? તે અંગેની ખરાઈ કરવાની રહે છે. આ ખરાઈ ઓફલાઈન હોવાના કારણે તથા કોઈ કિસ્સામાં એક જિલ્લાનો અરજદાર બીજા જિલ્લામાં આવી પરવાનગીઓ મેળવવા અરજી કરે ત્યારે બીજા જિલ્લાની વિગતો મેળવવામાં સમય જતાં અરજદારની અરજી પર નિર્ણય લેવામાં વિલંબ થાય છે. આ કાર્યપદ્ધતિમાં સુધારો કરાતાં હવેથી ઓનલાઈન અરજી કરતી વેળાએ અરજદારે જુદા-જુદા સમયે ધારણ કરેલ જમીનની વિગતો દાખલ કરવાની રહેશે. સમગ્ર રાજ્યનાં હક્કપત્રકોનો ડેટા વેબપોર્ટલ પર ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ થવાથી અરજદારે દાખલ કરેલ વિગતોની મહેસૂલી અધિકારીઓ વેબપોર્ટલ પર ઓનલાઈન ચકાસણી કરી શકશે. જેથી ખેડૂત ખાતેદાર ખરાઈ કરવામાં ઝડપ આવશે અને બિનજરૂરી વિલંબ ટાળી શકાશે.

જમીનની વિવિધ પરવાનગી/હેતુફેર/સત્તાપ્રકાર ફેરની અરજીઓ જેવી કે ગણોતધારા/નવી શરતની જમીનમાં ખેતી/બિનખેતી હેતુ માટે પ્રિમિયમ ભરવાની પરવાનગી, બિનખેતી પરવાનગીની અરજીઓનો નિર્ણય કરતી વખતે જો જમીન પર મંડળી/બેંકનો બોજો બાકી હોય તો આવી પરવાનગીઓ આપવામાં આવતી નથી. વાસ્તવમાં આવી પરવાનગીઓથી મિલ્કતનું હસ્તાંતરણ થતું ન હોઈ અને માત્ર ઉપયોગનો હેતુ/સત્તા પ્રકાર જ બદલાતો હોઈ, અને અન્ય કોઈ નિયમોનો હુકમોનો ભંગ ન થતો હોય, જમીન પર સરકારી લ્હેણાં અંગે કે બાકી મહેસૂલ અંગે બોજો નોંધાયેલ ન હોય, માત્ર જમીન પર મંડળી/બેંકનો બોજો બાકી હોય તેવા કિસ્સામાં બોજા સાથે બિનખેતીની પરવાનગી આપવા બાબતે અરજદારોના હિતમાં મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ નિર્ણય કર્યો છે. આવા કિસ્સાઓમાં અરજદારની માલિકીની જમીનમાં બોજો નોંધાયેલ હોય તો પણ હુકમમાં ઉલ્લેખ કરીને બોજા સહિત બિનખેતી પરવાનગી આપવામાં આવશે.

આવા કિસ્સાઓમાં નાણાકીય સંસ્થાઓનું હિત જળવાય તે હેતુથી બોજા સાથેની બિનખેતી/પ્રિમિયમની પરવાનગી મળેલ હોય તો આવી મિલકત વેચાણ, બક્ષિસ, ભેટ, વસિયત, બાનાખત, ગીરો કે અન્ય કોઈ પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે તબદીલીની નોંધો પ્રમાણિત ન થાય તે ચોકસાઈ રાખવામાં આવશે તથા આ અંગેની નોંધ હકપત્રકમાં પણ કરવામાં આવશે. આવા કિસ્સાઓમાં ગા.ન.નં.7/12 પરથી પ્રોપર્ટી કાર્ડ બનાવવામાં આવે અને જો 7/12માં બોજો નોંધાયેલ હોય તો તે પ્રોપર્ટી કાર્ડની વિગતોમાં તબદીલ થશે. બોજા સાથે આવી પરવાનગી આપવામાં આવે ત્યારે, બોજો આપનાર સંસ્થા/બેંકને આવા હુકમની ઈ-મેઈલથી અને લેખિતમાં જાણ કરાશે. આમ, મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા ઓનલાઈન બિનખેતી પરવાનગી તથા ખેડૂત ખાતેદાર ખરાઈની કાર્યપદ્ધતિમાં સુધારો કરવામાં આવતા ખેતીની જમીનમાં બોજા સાથે પણ બિનખેતી પરવાનગી મળી શકશે તેમજ ખેડૂત ખાતેદાર ખરાઈ પણ ઓનલાઈન કરી શકશે.

Leave a Response

error: Content is protected !!