રાજનીતિ

દેશભરના રાજ્યમાંથી ગુજરાતમાં પેટ્રોલના ભાવ સૌથી ઓછા, જાણો રાજ્ય પ્રમાણે પેટ્રોલ-ડિઝલના નવા ભાવ

1.5Kviews

આજે ગુજરાતમાં 2 રૂપિયાનો પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો થયો છે. ત્યારે જાણો દરેક રાજ્યમાં કેટલો ભાવ ચાલે છે. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે પેટ્રોલના ભાવ ગુજરાતમાં સૌથી ઓછો છે.

પેટ્રોલના ભાવ રાજ્ય પ્રમાણે- ભાવ વધારો થયા પછીના તારીખ – 15-06-2020

Sr. No.StatePetrol Price
1Madhya Pradesh83.82 ₹/L
2Maharashtra83.60 ₹/L
3Rajasthan83.14 ₹/L
4Assam81.30 ₹/L
5Tamil Nadu80.30 ₹/L
6Telangana79.17 ₹/L
7Uttarakhand78.41 ₹/L
8Bihar78.37 ₹/L
9Karnataka78.37 ₹/L
10West Bengal78.10 ₹/L
11Uttar Pradesh77.73 ₹/L
12Jammu And Kashmir76.82 ₹/L
13Odisha76.79 ₹/L
14Kerala76.72 ₹/L
15NCT of Delhi76.26 ₹/L
16Andhra Pradesh76.07 ₹/L
17Punjab75.21 ₹/L
18Himachal Pradesh75.15 ₹/L
19Haryana75.14 ₹/L
20Jharkhand75.05 ₹/L
21Chhattisgarh74.74 ₹/L
22Gujarat73.88 ₹/L

Sr. No. State DieselPrice
1 Rajasthan 75.51 ₹/L
2 N CT of Delhi 74.62 ₹/L
3 Assam 74.52 ₹/L
4 M adhya Pradesh 74.37 ₹/L
5 Maharashtra 73.22 ₹/L
6 T amil Nadu 73.04 ₹/L
7 Telangana 72.93 ₹/L
8 O disha 72.88 ₹/L
9 Gujarat 72.12 ₹/L
10 Chhattisgarh 72.02 ₹/L
11 B ihar 71.02 ₹/L
12 Kerala 70.96 ₹/L
13 J harkhand 70.92 ₹/L
14 Andhra Pradesh 70.67 ₹/L
15 K arnataka 70.61 ₹/L
16 West Bengal 70.33 ₹/L
17 U ttarakhand 68.20 ₹/L
18 U ttar Pradesh 67.84 ₹/L
19 Jammu And Kashmir 67.76 ₹/L
20 Punjab 67.62 ₹/L
21 H aryana 67.56 ₹/L
22 Himachal Pradesh 66.73 /L

Leave a Response

error: Content is protected !!